รายชื่อผู้เข้าการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (จัดอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสและวิทยากร ด้านทฤษฎี)
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎีไฟฟ้า รุ่นที่ 1 (E1)
วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555 สอบวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายชื่อ หน่วยงาน
1
นายกันตภณ  กำเนิดวาณิชย์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2
นายคมสัน  เพ็งมาลา บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
3
นายคมสัน  แน่นอุดร บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด
4
นางสาวจารุวรรณ  พูลสวัสดิ์ บริษัท น้ำตาลระยอง
5
นายโชติวิทย์  คงสมบูรณ์ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด
6
นายณรงค์  ราชคำ บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมแนจเมนต์ จำกัด
7
นายณรงค์  วงษ์ยศ บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด
8
นายเดช  โพธิ์สนธ์ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด
9
นายไตรภพ  คำวิเศษณ์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
10
นายทศพล  แก้วกุลบุตร บริษัท ทับทิมทร จำกัด
11
นายธนภัทร  ด้วงจอกนอก โรงแรม เดอะ เวส ทิน แกรนด์ สุขุมวิท
12
นายธันยพงศ์  อ่อนจันทร์  บริษัท น้ำตาลระยอง
13
นายนพดล  มุสิกวาที บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
14
นายนริศ  บุญลือเจริญผล บริษัท ไทยฟูคูวี จำกัด
15
นางสาวนัยนา  อ้นแขก บริษัท น้ำตาลระยอง
16
นายบุญญฤทธิ์  ทิศาวงศ์ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
17
นายประทีป  สราญชาติ บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด
18
นายปิยลักษณ์  คุณวุฒิดี บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด
19
นายพรเทพ  หอมผกา บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
20
นายพลสันต์  ฝ่ายพล บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด
21
นายพัศพงศ์  ณัชกานต์นงนภัส บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
22
นายพัศวุฒิ  คมทา บริษัท ไลอ้อนไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
23
นายพานิต  ศรีอ่ำดี บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมแนจเมนต์ จำกัด
24
นายพิชิต  ฉายวิเชียร บริษัท อติยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอตเฟส ดีวีชั่น)
25
นายพิทักษ์  วงศ์คำหาร บริษัท ซีเอ็มเค คอเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
26
นายพิเนตร  คำผ่อง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด
27
นางสาวมาริสา  สาริกา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด
28
นายเมธี  เมืองแดง บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด
29
นายรังสฤษดิ์  รอดโรคา บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
30
นายรัตนชัย   เพลียศรี บริษัท เอลีทคราฟท์ เปเปอร์ จำกัด
31
นายลำไพ  ลาโสเล บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมแนจเมนต์ จำกัด
32
นายวิทยา  สรามประคำ บริษัท แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
33
นายวิรัตน์  คำด้วงโรม บริษัท อีเอสวี แอสเสท จำกัด
34
นาย วิสูตร  ฉัตรสุกาญจน์ บริษัท สหมิตร ถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
35
นายศรีชัย  ลิขิตเขตตานนท์ ฟรีสแลนด์ คัมพินา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
36
นายศุรวีร์  บุญถาวร บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
37
นายสนธยา  ภูถาวร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด
38
นายสพสวัสดิ์  ศรีทาสร้อย บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์
39
นายสมบัติ  มีชาติ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
40
นายสมโภช  กมลคุณากร บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด
41
นายสมศักดิ์  ลาลี บริษัท ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
42
นายสมศักดิ์  สะใบ บริษัท ไทยโทรเรซินเทติกส์ จำกัด
43
นายสรัณย์  สถานสถิตย์ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
44
นายสัญชัย  ช่วยมณี ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณภูมิ (CDC2) บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
45
นายสุถวัลย์  เนาว์ประเสริฐ บริษัท แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
46
นายสุพจน์  พราหมพยูง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
47
นายอภิวัชร์  เมฆมูสิก บริษัท มหิศร จำกัด
48
นายอำนาจ  อินทอนันต์ บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด
49
นายอำพล  จิตบุญ บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมแนจเมนต์ จำกัด
50
นายเอกพงษ์  ทวระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200